ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

วีดีโอแนะนำ

วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น

รหัสวิชา 3204-2003 ระดับชั้น ปวส.

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

2. มีทักษะในการใช้ ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

3. มีทักษะในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต

4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

2. เลือก และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายตามคู่มือ

3. ปรับแต่งบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการเครือข่ายตามข้อกำหนด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายการปรับแต่งและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย การรับ-ส่ง ข้อมูลบนเครือข่าย การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การดูแลรักษาระบบเครือข่าย และความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย

+ จัดทำโดย นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 วิชาโครงการ ครูผู้สอน นางสาวพัชราภรณ์ ตรุษเพชร +
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ